Bir Araba Kiralayın ve Çevreyi Keşfe Çıkın


Nereden araba ya da motorsiklet kiralamalı, nerelere gitmeli – bütün bilgiler burada.

Sapadere Kanyonu

Alanya da Temmuz / Aðustos sýcaklarý baþladýðýnda,Dimçayý ve Obaçayý da gezilmiþse nereye gidilir?
Size tavsiyemiz sapadere dað köyüne bir gezi düzenlemeniz.Sapadere Alanya’nýn 48 km Kuzeydoðusunda.Demirtaþ beldesine de 20 km uzaklýktadýr.2007/08 yýlýnda belediye baþkaný muhteþem güzellikteki sapadere kanyonuna yürüyüþ yollarý yaptýrdý.Buradaki amaç, gelen Turistlere bölgenin sahip olduðu Doða güzelliklerini daha iyi sunabilmek,ayrýca turizmi diðer bölgelere de taþýmak. Bunun sonucu olarak þu anda bir restaurant ve birkaç tane küçük dükkan bölgede faaliyet göstermektedir ,tabi ki Alanya da kiler kadar profesyonel turistik deðiller.
Sapadere kanyonunun nefes kesici güzelliðini herkesin daðcýlýk malzemesi ve eðitimi olmadan gezip/görebilmesi artýk mümkün.Demirtaþ tan geçen virajlý dað yollarýndan ve tehlikeli uçurumlardan geçilir.Temmuz ayýnda kuruyan Serde deresi ancak yukarý köyleri ve tarlalarý su ihtiyacýný karþýlamaya yeter.
Ancak Sapadere kanyonunda tüm yýl boyunca su akar,daha sonra köylere ulaþan su yönlendirilir.
Kanyonun içerisinden merdivenlerle suya girilecek noktalara ulaþýlýr,berrak suda serinleme imkaný sunulur,gerçek anlamda serinlemekten bahsediyorum,yýlýn en sýcak zamanýnda bile suyun ýsýsý ancak 12 dereceye ulaþýyor (hissedilen 0 derece).600 metrelik yürüyüþ parkurunun sonunda en dikkat çekici nokta olan þelaleye ulaþýlýr,yine burada yüzme imkaný vardýr.
Gezi boyunca sizlere eþlik edecek olan bir çok þelale,ender bitkiler,kertenkeleler ve þakýyan kuþlarýn çeþitliliðine inanamayacaksýnýz.
Sapadere Kanyonu, Demirtaþ beldesinden itibaren otomobil yada motorsiklet ile yeterli yol iþaretleri sayesinde (Türkiye þartlarýna göre) kolay ulaþýlabilir.Giriþ kiþi baþý 2 ytl (Aðustos 2008)

Martin Bernhart


WRC Rally

Alanya üzerinde yükselen yaklaþýk 1000 km uzunluðunda ki bir çok dað silsilesinden oluþan Toros daðlarýnýn eteklerinde, 170 km batýsýnda ,etkileyici köyleri,tarlalarý,Ormanlarý ve keçi sürüleri ile Kemer bulunur.
Yýlda bir kez bu bölge sessizliðinden sýyrýlýr.Dünyanýn en iyi Rally sürücüleri 2003 yýlýndan sonra tekrar 12 – 15 haziran 2008 yýlýnda 5. defa yarýþtýlar.
Daðlarýn ortasýnda özel olarak hazýrlanmýþ dað yollarýndan ve toprak yollardan oluþan 5 özel etapta 19 klasmanda koþulacak yarýþ 4 gün sürdü. Ulaþýmý kolay olan ve yeterli seyirci çeken sprint yarýþlarý Antalya Stadyumunda yapýldý.Kemerin ortasýna Rennau marka araçlarý ile pilotlar Startta hazýrdýlar.Baþarýlý olan Ýskandinav pilotlarý için çok sayýda Ýskandinav seyircide gelmiþ,böylece Finli hayranlar 2008 yýlýnýn çifte kazananýný olan Mikko Hýrvonen vor Jarri Matti latvala ile sevindiler!Henning ve Peter Solberg 5. ve 6. sýralara yerleþirken,teknik sorunlar nedeniyle Ýsveçli pilotlar Per – Gunnar Andersson yarýþtan çekilmek zorunda kaldýlar.Mýcýrlý parkur araçlarý ciddi oranda zorladýðý gibi pilotlarýn da tüm yeteneklerini ortaya koymalarý gerekti. Pek çok araç daha ilk parkurlarda çamurluklarýný kaybetti .Birde buna hýz gerektiren özel etaplardaki lastik patlamasý tehlikesi de ekleniyor.
Ýlgi duyan ziyaretçiler için http://www.wrcturkey.com/v08/ Ýngilizce ve Türkçe olarak ayrýntýlý bilgi sunmaktadýr. Ayrýntýlý programýn yaný sýra Türkiye haritasý da mevcut.Kendi imkanlarýnýzla bir araç kiralayarak yarýþ alanýnýn ziyaretçilere açýk olan deðiþik bölümlerine ulaþmak mümkün.Dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içeceklerin imkanýnýn sadece popüler olan ziyaretçi noktalarýyla sýnýrlý oluþu.
Ziyaretçi noktalarý olan “yanýklar” ve “Silion” da mükemmel bir aktivite fýrsatý çýkar karþýnýza, daðlardan akan serinletici derede yüzme imkaný bulursunuz.Bu gerçekten çok eðlenceli,ancak sizi akþama kadar sürecek olan ‘Rally’ günün tozundan koruyamayacak.
Bu müthiþ organizasyonu toz olmaktan korkmayanlarýn kaçýrmamasý gerek.Toros daðlarýnýn nefes kesici güzelliði eþliðinde Dünyanýn en iyi sürücüsü belli olacak.
Rally Türkiye 2008 Sonuçlarý
1 Mikko HIRVONEN (FIN) Ford Focus 4h42'07"1
2 Jari-Matti LATVALA (FIN) Ford Focus à 7"9
3 Sébastien LOEB (FRA) Citroën C4 à 25"7
4 Daniel SORDO (ESP) Citroën C4 à 2'25"6
5 Henning SOLBERG (NOR) Ford Focus (Munchi's) à 2'33"7
6 Petter SOLBERG (NOR) Subaru Impreza à 2'48"2
7 Matthew WILSON (GBR) Ford Focus (Stobart) à 4'24"2
8 Conrad RAUTENBACH (ZIM) Citroën C4 à 7'46"7
9 Federico VILLAGRA (ARG) Ford Focus (Munchi's) à 9'34"1 1
10 Barry CLARK (GBR) Ford Focus à 14'48"8


Düden Şelaleleri

Düden Şelaleleri Antalya şehir merkezine 12 km. mesafede bulunur. Yer seviyesinde akan nehir birdenbire 20 metre yükseklikten heyecanlandırıcı olduğu kadar güzel bir biçimde kanyona dökülür.
Çağlayan pek çok yeşil bitkinin ve ağaçların çevrelediği bir piknik alanındadır. Bu doğal vahada bulunan ücretsiz masalarda kendi getirdiğiniz yiyecek ve içecekler ile piknik yapabilirsiniz. Alandaki patikayı takip edip şelalenin arkasındaki mağaraya ulaştığınızda şelaleyi değişik bir açıdan görme şansına sahipsiniz. Mağarada ayrıca bir de dilek kuyusu bulunur.
Kanyon ve şelalenin dökülen suyu dev bir serinletici olarak çalışırken Düden Şelalesi sıcak yaz günlerinde ferahlamak için ideal bir yerdir. Yaz aylarında Pazar günleri özellikle yörede yaşayanların piknik için en çok tercih ettikleri yer olduğundan çok kalabalık olmaktadır bu nedenle diğer günler gitmenizi tavsiye ederiz.


Hamaxia

Alanya’nın 12km kuzey doğusunda Elikesik yolu üzerinde Hamaxia antik kentinin kalıntılarını bulursunuz. Bir cip ya da motorsiklet ile gerçekleştirebileceğiniz yolculuğunuz antik kent yakınlarındaki bir çiftlikte son bulur. Bundan sonraki 1 kilometrelik mesafeyi yürümeniz gerekir.

Hamaxia Pamfilya bölgesi sınırlarında kalmaktadır. Roma döneminden önce kurulduğu düşünülmektedir. Hamaxia’da M.S 100 ve 200 yılları arasında Coracesium’ a (Alanya) hükümdarlığı altında küçük ve fakir bir topluluk yaşamıştır. Kalıntıların önemli bölümü Roma ve Bizans dönemine aittir.

Hamaxia yaklaşık olarak 450 metre yükseklikte olduğundan dağ bisikleti ile gelen ziyaretçilerin fiziksel kondüsyonlarının ve baldır kaslarının iyi durumda olmasını öneriyoruz! Yolculuğun bu zorlu kısmının ödülü ise Elikesik köyüne yapacağınız hızlı yokuş aşağı yolculuk olacaktır. Hamaxia yolunda sık sık çiftçilerin arazilerinde otlayan ve Hamaxia’ yı çevreleyen 10 kadar evde yaşayan ailelere ait keçileri görürsünüz. Hamaxia şehrinin Roma hükümdarı Anthony tarafından Kleopatra’ ya hediye olarak verilidiği ve Kleopatra’nın buradaki zengin sedir ağaçlarını filosuna yeni gemiler yapmak için kullandığı söylenir. Hamaxia şehrinden geriye çok fazla bir şey kalmamış olmasına rağmen kurulumunu gözünüzde canlandırabilirsiniz ve sağlam inşa edilen kuzeydeki şehir duvarları hala iyi durumdadır. Şehrin merkezindeki binalar harap haldedir ve üzerlerinde yetişen funda ve çalılar ile kaplıdır. Güneydeki yapılar ve pazar alanı olarak kullanıldığı bilinen yerler nispeten daha etkileyici durumdadır.

Eğer şehirden arta kalan bir kaç kalıntı sizi hayal kırıklığına uğrattıysa, doğuda Alanya ve kalesinden batıda Konaklı ve Avsalların otel ve plajlarına, kuzeyde de Toros dağlarına kadar uzanan manzara zahmetinize değecektir.