Emlak Alımı ya da Ev Dekorasyonu


Bir ev almayı mı düşünüyorsunuz? Emlakçınızı buradan seçin. Zaten bir eviniz var ve mobilya mı bakıyorsunuz? Cevaplar burada.

Türkiye’de Emlak Almak – Fikirler ve Ýpuçlarý

Türkiye’de bir ev almayý mý düþünüyorsunuz? Bu rehberi size emlak pazarý ile ilgili genel bilgileri vermek için hazýrladýk.

Türkiye’de bir emlak alýcýsý olarak Türk kültürünü birinci elden öðrenmek ve bu muhteþem ülkeyi tecrübe etmek için eþþiz bir fýrsatýnýz var. Çok uzun geçmiþe dayanan heyecan verici tarihinin kanýtlarýný her yerde gözlemlemeniz de mümkün.

Emlak Aramaya Baþlamadan Önce
Ýlk olarak bunlarý gözönünde bulundurun. Böylece seçim yapmanýz çok kolaylaþacaktýr.

Daire mi, çatýkatý mý yoksa bir villa mý?
Büyüklüðü?
Yatak odasý sayýsý?
Banyo sayýsý?
Konumu? Denize ya da daðlara mý yoksa þehir merkezine mi yakýn?
Fiyat aralýðý?
Kiralamak mý satýn almak mý?
Sunulan imkanlar?

Hazýrlýk
Evleri gezmek biraz zahmetli olabilir!
Muhtemelen inþaat alanlarýný ziyaret edeceksiniz ve dolayýsý ile bozuk ve kumlu zeminlerde yürümek durumunda kalacaksýnýz. Bu sebeple rahat kýyafetler ve ayakkabýlar seçmeniz iyi bir fikir olacaktýr.
Unutmayýn, az soru sormaktansa çok soru sormak her zaman daha iyidir.
Gezi üç ila beþ saat arasýnda sürecektir.
Emlak alýmý konusundaki yasal giderler konusundaki detaylarý öðrenmek için daha fazla soru sormayý ihmal etmeyin. Böylece satýn alma aþamasýna geldiðinizde kesin olarak hangi rakamý ödeyeceðinizi bileceksiniz.

Satýn Aldýktan Sonra
Satýn aldýðýnýz evin, yerel yönetim tarafýndan kayýt altýna alýnmýþ olmasý gerektiðinden çalýþtýðýnýz emlak ofisinin, emlak yönetimi ile ilgili profesyonel bilgiye sahip olduðundan emin olun. Ayrýca sigortasý yapýlmalý ve tapu belgesi hazýrlanmalýdýr.
Bazý emlak ofisleri online emlak yönetimi hizmeti sunarak evinizin durumunu takip etmenize olanak saðlar, örneðin emlaðýnýzý online olarak kiralayabilirsiniz.

Emniyet Herþeydir
Son olarak güvenliðin herþey olduðunu unutmayýn. Tapu hazýr oluncaya kadar ödemelerin tamamýný yapmayýn. Yetkili emlak ofislerinden ya da Türkiye’de yabancýlara emlak satýþý konusunda uzman olan bir avukattan profesyonel yardým alýn.

Herþeyin ötesinde altýncý hissinizi kullanýn, olumlu yanýtlarý olduklarýndan fazlasý olarak deðerlendirmeyin ve sonuç olarak deðiþik ülkelerdeki insanlar arasýnda anlayýþ farký olabileceðini unutmayýn.

Hayalinizdeki evinizi bulabilmeniz için size iyi þanslar diliyoruz.

Bu adresten daha detaylý bir rehber isteyebilirsiniz: www.2base.com